Předškolní a mimoškolní pedagogika

Školní vzdělávací program

Čtyřletý studijní obor s maturitou.

 • Absolventi jsou po ukončení studia na naší škole plně kvalifikovaní pro práci v mateřských školách, školních družinách a v domovech mládeže.

 

 • Studium oboru je zaměřeno na psychologii, pedagogiku a odborné předměty - tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova a dramatická výchova (všechny tyto předměty jsou povinné, nelze z nich uvolnit).

 

 • Žáci hrají na dva (tři) hudební nástroje (klavír, kytara, volitelně flétna), zpívají ve školním pěveckém sboru  Bambini di Karmel a hrají divadlo v souboru Comedia dell Karmel. Vyvrcholením studia je absolventské představení "Muzikál z Karmelské střední".
 • Výuka hudebního nástroje je každé pololetí završena "přehrávkami". Na předmět "hra na hudební nástroj" se žáci dělí do skupin po osmi. Každý z těchto osmi žáků má ve škole k dispozici klávesy či kytaru, což zefektivňuje výuku. Žák potřebuje pro nácvik zakoupit klávesy (6.000,- Kč za nové, specifikaci uvádíme na třídních schůzkách) a kytaru (cca 1.500,- Kč) a sluchátka s adaptérem. 

 • Odborné předměty zaměřujeme především na metodiku a didaktiku.
 • Součástí výuky jsou tři povinné sportovní kurzy - lyžařský (sjezd, běžky, případně snowboard), plavecký a sportovně-turistický. Dále se věnujeme bruslení a pořádáme atletické bloky. Z předmětů tělesná výchova (TV, TVM, PTV) nelze žáka uvolnit, žák musí učivo zvládnout v plném rozsahu. 

 • Na závěr studia žáci prokazují dovednosti z odborných předmětů - TV, HV, DV, VV. 

 

 • Maturitu žáci vykonávají z: českého jazyka, cizího jazyka (matematiky), pedagogiky a psychologie, z odborných předmětů. Praktickou MZ z jednoho odborného předmětu, který si žák volí. Ústní MZ ze všech odborných předmětů.

 

 • Praktické dovednosti si ověřují v mateřských školách v regionu nebo v místě bydliště ve druhém (náslechová praxe), třetím a čtvrtém ročníku. Průběžnou praxi vede odborná kvalifikovaná paní učitelka v naší cvičné mateřské škole. Ve třetím ročníku chodí na praxi do MŠ na podzim na tři týdny a na jaře na 4-5 týdnů. Ve čtvrtém ročníku završí praxi třemi týdny na podzim. Na souvislou praxi mohou žáci docházet do jimi vybrané MŠ po schválení ředitelem školy či vedoucím praxí. Praxe u maturitního oboru je učební (není výrobní), tudíž je neplacená. 

 • V průběhu studia organizujeme tyto povinné akce: 1. ročník - adaptační kurz (2.000,- Kč), Živý Betlém, bruslení, atletický blok, sportovní kurz (5 dní - cena cca 4.500,- Kč). 2. ročník - plavecký výcvik (1.500,- Kč), Živý Betlém, bruslení, atletické bloky), hudební a výtvarné soustředění. 3. ročník - Živý Betlém, Lyžařský výcvik (cca 6.500,- Kč - 5 dní), bruslení, atletické bloky. 4. ročník - Živý Betlém, generálka na muzikálové vystoupení, předmaturitní soustředění, atletický blok, Muzikál z Karmelské střední - absolventské představení.

 • Žáci své znalosti a dovednosti ověřují a zdokonalují při zahraničních pobytech ve Španělsku, Anglii, Francii a v Německu.

 • Obor je i optimální přípravou pro studium na vysoké škole.

 • Počet přijímaných - 30 (60) žáků. Kritéria přijetí najdete ve speciálním článku. 

 

Přijímací zkoušky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2019/2020 budou mít tuto podobu:

Státní část: 12. 4. 2019

Písemný test z českého jazyka a z matematiky

Školní část: 17. 4. 2019

Pohovor ověřující zájem o obor, portfolio žáka (olympiády, soutěže, doporučení...)

Čtenářské a logopedické dovednosti - četba textu a recitace básně

Hudební dovednosti - prokázání hudebního sluchu - zazpívání akordu, zpěv písně (Valčíček nebo Ach synku, synku)

Výtvarné dovednosti - bude upřesněno

Sportovní dovednosti

Švihadlová školka -

10 krát přeskok snožmo

9 krát střídavě pravou a levou nohou

8 krát přeskok po pravé noze

7 krát přeskok po levé noze

6 krát snožmo se zkříženýma nohama

5 krát snožmo s točením švihadla vzad

4 krát snožmo s meziskokem

3 krát střídavě pravá, levá vzad

2 krát vajíčko snožmo, ruce před tělem překřížené

1 krát dvojšvih

 

Přeskok přes švihadlo - 1 minutu (počítá se počet přeskoků)
Volejbal - odbití obouruč o stěnu - 1 minutu

Kritéria přijetí zveřejní ředitel školy v prosinci (jakmile upřesní MŠMT pravidla přijímacích zkoušek). Všechny části přijímací zkoušky jsou povinné. Přihlášku je třeba do školy doručit nejpozději 1. 3. 2019. 

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 60

Z organizačních důvodů může dojít k úpravě termínů.

Mgr. Štefan Klíma